Cummins QSB5

Item Title

دارای شش نوع موتور از 70 الی 150 کاوا می باشد

که به ترتیب در زیر آمده است

دانلود کاتالوگ