ژنراتور مکالتی

EngineKva
S16F5.5
ECO3-1SN8.5
ECO3-2SN10
BTO3-3L/415