تعاریف و کلیات گاز و مصرف‌کننده

با توجه به فعالیت این گروه مهندسی در زمینه ژنراتور ها با سوخت گازوئیل و گاز از نوع طبیعی CNG در کشور ، باید کلیاتی را خدمتتان اطلاع رسانی کنیم .
امیدوارین با مطالعه این مقاله درصد بالای از سوالات و سوالهای رایج را پاسخ گفته باشیم.
مفاهیم اولیه:
تعاریف
و مفاهیم اولیه و کلیات آن در زمینه سوخت گاز و مصرف کننده های گازسوز یا اصطلاحا گازی به تفصیل شرح خواهیم داد.
عبارات و اصطلاحات ذیل هنگامیکه در قراردادهاي فروش گاز طبیعی ، یا خرید این سوخت و تعرفه ها متفاوت آن در صنایع مختلف و حتی مقررات
و شرایط استفاده از گاز طبیعی به کار گرفته شود پس معانی و مفاهیم آن اینگونه خواهندشد .
الف ) یک : شرکت
منظور شرکت ؛ شرکت ملی گاز ایران و یا توابع آن که شرکتهاي گاز استانی است میباشد .
ب ) دوم گاز طبیعی :
بطور کل این سوخت تولید شده توسط طبیعت و طی میلیونها سال و جمع شدن آن در منابع زیر زمینی ، که تشکیل شده از مخلوط گازها ، از گاز متان و مقدار جزیی ترکیبات دیگر که تماما به منبع تولیدی آن ربط دارد ولی اصل و اساس و بنیاد آنها گاز متان می باشد.
ج ) سوم : متقاضی:
متقاضی عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که تقاضاي استفاده از گاز طبیعی را از شرکت بنماید .
چ : چهارم : اشتراك :
اشتراک نیز عبارت است از امکان استفاده مجاز از گـاز طبیعـی کـه از طریـق نصـب خـط انشـعاب و وسایل اندازه گیري لازم طبق مقررات به متقاضی تعلق می گیرد .
د : پنجم : مشترك
مشترک نیز عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به پرداخت هزینه هاي مربوطه طبق قوانین و ضوابط اقدام و شماره اشتراك به وي تخصیص یافته باشد .
ر ) ششم : فروش
پیمان فروش گازطبیعی نیز عبارت است از قراردادي که مابین شرکت و متقاضی اشتراک منعقد شده و طبق مفاد آن که کل تعاریف از تظر مقدار ( دبی ) و میزان قدرت ( فشار بر حسب پوند یا بار ) در خط لوله اختصاصی اشتراک به جریان افتاده و برای مشترك دایر می گردد .

ز ) هفتم : تامین گاز طبیعی CNG :
تامین گاز طبیعی نیز عبارت است از عرضـه و تخویل گـاز طبیعـی بـا مشخصـات منـدرج در پیمـان و تقاضای اشتراک فروش گاز این طبیعی در منطقه و محل کار مشترک تحویل و بدون در نظر گرفتن آنکه متقاضی از این سوخت که مشترك آن شده است ، استفاده بنماید یا ننماید.
هشتم -انواع مشترك :
لازم به توضیح است که نوع اشتراک به میزان مصرف لحاظ مقدار گاز مصرفی دارد .
هشتم ، نوع اول مشترك جزء :
مشترک جزء به مشترکینی اطلاق می شود که از گاز طبیعی با فشار 1/4 پونـد بر اینچ مربع استفاده و حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضاي وي کمتر یا برابـر بـا 160 متر مکعب در ساعت باشد .
هشتم نوع دوم ) مشترك عمده :
مشترک عمده به مشترکینی گفته میشود که از گازطبیعی با فشـار بـیش از 1/4 پوند بر اینچ مربع استفاده میکنند و میزان حداکثر مصرف ایشان در هر ساعت ، کهمورد تقاضـاي این نوع مشترک بوده است بیشـتر از 160 مترمکعب در ساعت باشد ، مشترک عمده اطلاق میگردد .
و مشترکین از نظر مقدار مصرف به دو دسته تقسیم شدند مشترک جزء و و مشترک عمده که در بند هشتم توضیح داده شد ولی مشترکین از نظر نوع مصرف و یا اینکه کجا و چگونه و یا برای چه کاری مصرف دارند نیز تقسیمات خود را دارد ، که در ذیل بشرح آن را می پردازیم .
نهم ) انواع مشترك
( انواع مشترکین از لحاظ نوع مصرف به این گروها تقسیم بندی میگردند :
نهم ، قسمت اول ) مشترکین خانگی : مشترکین خانگی بـه مشـترکینی گفته میشودٍَ کـه از گـاز طبیعـی جهـت وسـایل و
تجهیزات تعریف شده و استاندارد گاز یا گاز سوز خانگی در محیط شهری و روستایی و بطور کل مسکونی و در واحدهاي مسکونی که تعریف مشخص دارد ( مکـانی براي زندگی که به تشخیص شرکت حداقل داراي یک اتاق و یـک آشـپزخانه و سرویس متناسب با عرف محل سکونت باشد را دارا باشد ) استفـــــاده می نمایند .
نهم . قسمت دوم ) مشترکین عمومی : مشترکین عمومی به مشترکینی گفته میشود که از گاز طبیعی جهت مصـارف
غیر خانگی و غیر صنعتی استفاده می نمایند و در گروههـاي ذیـل
تقسیم بندي می شوند :
گروه اول ) کسب و کار ، خدمات (تجاري)و هر نوع واحد مصرف کننده اي که با هیچیک از تعرفه هاي دیگر تطابق نداشته باشد .
گروه دوم ) آموزشی شامل مراکز فرهنگی ، آموزشی و ورزشی دولتی ، غیـر دولتـی ،
تعاونی و خصوصی نظیر کتابخانه ها ، موزه هـا ، مهـدکودکها ، کودکسـتانها ، مدارس ، اردوگاههاي دانش آمـوزي ، دانشـگاهها ، مراکـز آمـوزش فنـی و حرفه اي ، مدارس و حوزه هاي علوم دینی ، اماکن مقدسه مذهبی ، مسـاجد ، حسینیه ها ، باشگاههاي ورزشی و مراکز شبانه روزي نگهداري معلولان و بیمارستانهاي آموزشی که داراي تاییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح باشند . گروه دوم را تشکیل میدهند ، هر چند در این گروه نیز استانداری برای حداقل و حداکثر فشار و مقدار ( دبی ) تعریف شده است .
گروه سوم ) گروه سوم نیز تشکیل شده از ، نانوائیها و گرمابه هـاي سـنتی (تجـاري ویـژه) کـه داراي تاییدیـه معتبـر از مراجع ذیصلاح و قانونی باشند .
گروه چهارم ) این گروه نیز از ، اماکن و تاسیسات دولتی
و اماکن و تاسیسات دولتی شامل اماکن و تاسیسات ادارات ، ارگانهـا ، نهادهـا چ سازمانهاي زیر نظر مقام معظم رهبري و قواي سه گانه ، شـهرداریها ، نیروهـاي و نظامی و انتظامی . . . تشکیل شده است .
تا اینجا تلاشمان تفکیک کردن مصرف کنندگان بوده است ، ولی مشترکینی که در گروه صنعتی قرار میگیرند نیز شامل پنج تقسیم بندی هستند ، که به شرح آن میپردازیم .
قسمت نهم ):
مشترك صنعتی که کار و برنامه ما نیز در این گروه قرار دارد. مشترکین صنعتی شامل پنج گروه ذیل می باشد :
گروه اول) : گروه اول مشترکین صنعتی تشکیل شده از واحدهاي صنعتی ، تاسیسات گردشگري ، نانواییهاي فـانتزي ، صـنعتی و همچنین نانواییهایی که مشمول قسمتهای دیگر قرار نمیگیرند که این مهم در شرکت گاز تعریف مشخص به خود را دارد. و بطور حتم باید با ارائـه تاییدیـه معتبر از مراجع ذیصلاح قسمت و گروه مشخص گردد ، نکته: تمام این تفکیک ها و دسته بندی ها به تعرفه و گاز بهاء مرتبط میشود .
گروه دوم در مشترکین صنعتی ) : پالایشگاه و تلمبه خانه ها ( در مالکیت وزارت نفت ) ، پتروشیمی تولیـد کـود اوره ، سایر پتروشیمی هاي دولتی را شامل میشود.
گروه سوم مشترکین صنعتی ) : نیروگاهها ( در مالکیت وزارت نیرو ) و یا برق آنها طی قرارداد به وزارت نیرو تعلق میگیرد ، البته که کار و حرفه ما بیشتر در این قیمت و این گروه مشترکین گاز CNG میباشد.
گروه چهارم مشترکین صنعتی): حمل و نقل ( براي ایستگاههاي سوخت گیري گاز طبیعی فشرده CNG
گروه پنجم در مشترکین صنعتی ): این گرچه نیز شامل واحدهاي تولید محصولات کشـاورزي ، دامپـروري . آبزیـان کـه داراي تاییدیه معتبر باشند.
تا اینجا نه قسمت از تعاربف برای این صنعت را پیش رفتیم و سعی شد که توضیحاتی داده شود.
با توجه به آنکه گروه مهندسی برق . صنعت . دیزل بطور کل ، متعهد و متخصص صنعت مولدهای برق با سوخت دیزلی و گازی میباشد ، الان در مورد سوخت و تامین آن دخالتی نداشته و ندارد.
در واقع این کارفرمایان محترم هستند که ، هنگام تصمیم گیری برای تهیه مولد برق میبایست تمام موارد را در نظر داشته باشند ، البته که مشاورین و متخصصین این گروه مهندسی بهترین راه و راهکار را که باز هم له نوع خواسته کارفرما بستگی دارد را ارائه خواهد نمود.
و از هم متخصصین و مشاورین این گروه داشته ها و قدرت استفاده از امکانات را مد نظر خواهد داشت و به کارفرمایان نیز اطلاع رسانی خواهد نمود.
کار کارفرمایان تامین برق یک شیف کاری ( 8 ساعت ) یا دو شیفت و یا بر اساس یک سیستم نیروگاهی 24 ساعت کار و یا هیچکدام است بلکه فقط در هنگام قطعی برق می خواهند که برق ژنراتور جایگزین گشته و هنگام متصل شدن برق شبکه یا همان برق شهر ، زنراتور خاموش شده و استندبای آماده است که در صورت قطع برق سیستم روشن و جایگزین گردد.
اینها را باور ساده عنوان کردیم که تمام موارد کاری به نوع خواسته و داشته ها و امکانات کارفرمایان بستگی داشته و دارد .

قسمت دهم ):
ریگلاتور های گاز :
ریگلاتور گاز قطعه و دستگاهی در سیستم گاز کشی است که وظیفه کنترل و تنظیم فشار و مقدار دبی خروجی را بعهده دارد . ریگلاتور گاز درواقع دستگاهی است که به وسیله آن فشـار گـاز مصـرفی مشـترك مطـابق قـرارداد فی مابین شرکت و مشترک را بر اساس نوع اشتراک تعریف شده تنظـیم می گردد و در مالکیت شرکت می باشد.
قسمت یازدهم ): کنتور :
کنتور دستگاهی است که به وسیله آن مقدار مصرف گاز اندازه گیري می شود و وظیفه میتر را دارد این دستگاه نیز در مالکیـت شرکت قرار دارد .
قسمت دوازدهم): ایستگاه :
این قسمت مخصوص مشترکین عمده میباشد زیراکه حجم مصرفی این نوع مشترکین حجم بالای دارد ، هم فشار و دبی ( مقدار خروجی در واحد متر مکعب در ساعت ) ایستگاه مشترکین عمده عبارت است از وسایلی که به منظور سنجش مقدار گاز، تنظیم و تثبیت فشار گاز طبق قرارداد فی مابین شرکت و مشترک به تناسب اشتراک تعریف شده ، و این ایستگاه در محل مورد تایید شرکت در محل کارخانه یا محوطه کارگاهی که قرار است از این ایستگاه بهره برداری شود ، نصب میگردد که این ایستگاه نیز در مالکیت شرکت قرار دارد .
قسمت سیزده ): ظرفیت کنتور یا طرفیت ایستگاه :
ظرفیت کنتور یا ایستگاه عبارت است از حداکثر مقدار گازي که در شرایط استاندارد در مدت یـک سـاعت از کنتور یا ایستگاه قابل عبور می باشد . که این مورد هم بر اساس تقاضا و تایید شرکت و در قالب قرارداد فروش تعریف میشود.
قسمت 14 ): خطوط انتقال گاز :
خطوط انتقال گاز عبارت است از خطوط لوله اصلی گاز با فشار بیشتر از 27 بار ( معادل 400 پوند بر اینچ مربع ) که گاز مورد نیاز مصرف کنندگان را از منابع اصلی گاز منتقل می نماید .
قسمت پانزدهم ): یستگاههاي ورودي شهر :
ایستگاه ورودی شهر نیز عبارت است از محل تاسیسات و نصـب وسـایل انـدازه گیـري و کنتـرل گـاز طبیعـی ورودي شبکه تغذیه از خطوط انتقال اصلی میباشد . دراین ایستگاهها فشـارگاز موجـود درخطـوط اصلی لوله های گاز به فشار حدود 27 بار ( 400 پوند بر اینچ مربع ) و کمتر کاهش داده می شود تا وارد شبکه تغذیه یا توزیع کلی کلیه مصرف کنندگان شود .
قسمت شانزدهم ): شبکه تغذیه :
شبکه تغذیه را هم میتوان اینگونه تعریف نمود که ، این شبکه از کلیه خطوط شهري که گاز طبیعی با فشـار حـدود 17 بـار معادل 250 پوند بر اینچ مربـع است را از ایسـتگاههاي ورودي شـهري با فشار 27 بار دریافت کرده و بـه ایسـتگاههاي داخـل شهري هدایت می کند .
قسمت هفدهم ): ایستگاههاي داخل شهري :
ایستگاه شهری که اصولا نیز در محیط شهری یا مسکونی و یا شهرکهای صنعتی است تعریفی اینگونه دارد که از محل تاسیسات و نصب وسـایل انـدازه گیـري و کنتـرل گـاز طبیعـی شـبکه شهري و از شبکه تغذیه اصلی منشعب شده است ، که در این ایستگاهها ، فشار گازطبیعی از حدود 17 بار ( 250 پونـد بـر اینچ مربع ) به حدود 4 بار ( 60 پوند بر اینچ مربع ) تقلیل و یا کاهش داده می شود . نکته : یک بار فشار ، در واقعه کاربسیار بالای است و در محیط شهری به 4 بار فشار تقلیل پیدا کرده است و همانطور که در بالا توضیح داده شد فشار خطوط یک مرحله قبل حدود 17 بار و باز هم یک مرحله قبلتر 27 بار بوده است .
قسمت هجدهم ): شبکه توزیع :
شبکه توزیع را اینگونه تعریف میکنیم که از لوله هاي شبکه شهري که گاز طبیعی با فشار حدود 4 بار ( 60 پوند بر اینچ مربع ) را از ایستگاههاي داخل شهري به محلهاي مصرف هدایت می کند . یا بهتر بگوییم که این مرحله آخر بوده و پشت درب میباشد و آماده تحویل جهت مصرف میباشد ، و یا ما باور کل از شبکه توزیع گاز مصرفی خودمان را دریافت میکنیم و این ریگلاتور و کنتور است که مقدار گاز و فشار را برای مشترکین و طبق حق اشتراک تحویل خواهد داد .
: فشار استاندارد
فشار استاندارد در شرایط استاندارد گاز طبیعی برابر 01325/1 بار معـادل 696/14 پوند بر اینچ مربع می باشد .
پس اگر کسر ها را ساده کنیم و ساده بگوییم یک و نیم بار معادل چهارده و نیم پوند گازی است که بر یک اینچ مربع است . که از ابن به بعد این استاندارد و واحد فشار گاز را زباد استفاده خواهیم نمود .
نکته : در سیستم موتور های گاز سوز یا مولد های برق با سوخت گاز و یا در تمام ژنراتور های گازسوز ما به فشار زیادی نیاز نداریم ، در ژنراتور های گازسوز ، و مولدهای با سوخت گاز طبیعی و قدرتهای بای نیم مگاواتی و یک مگاواتی و بالاتر ژنراتورهای دو و سه و الی ... یک خط گاز وجود دارد و اصولا در ابن خط گاز شیر برقی و یک زیرو گاورنر قراردارد و وظیفه این خط گاز و زیرو گارنر تنظیم نهایی گاز و هدایت آن به میکسر گاز میباشد و ترکیب و هوا و گاز به میزان مورد نیاز ژنراتور گازسوز و مورد استفاده ما را دقیقا تنظیم کرده و آن را برای احتراق به سر سیلندر تزریق میکند.
نکته : در اپراتورهای گازسوز باید دانست که فشار زیاد نبازی نییت بلکه دبی یا مقدار گاز بر اساس متر مکعب بر ساعت مورد نیاز است. فشار برای کلیه ژنراتورها 200 مبلی بار الی یک بار کافی و مناسب است. ولی دبی برای هر یک مگاوات 250 متر مکعب بر ساعت دبی نیاز میباشد.
نکته : در تمام ژنراتور ها با راندمان پایبنترین حد حدود 37 درصد و بالاترین راندمان حدود 45 درصد ، و با توجه به این راندمان هر یک متر مکعب گاز در ساعت باید چهار کیلوات الی چهار و شش دهم کیلووات برق تولید کند.
قسمت بیستم ): فشار گاز تحویلی به مشترك :
فشار گاز تحویلی به مشترکین متفاوت بوده و بر اساس حق اشتراک و این نیز بر اساس نوع مصرف تعریف شده میباشد ، پس انواع فشار گاز تحویلی به مشتركین و حق اشتراک به نوع کنتور یا ایستگاه به شرح ذیل می باشد :
اولی نوع : فشار 1/4پوند بر اینچ مربع
دومین نوع : فشار 2 پوند بر اینچ مربع
سومین نوع : فشار 60 پوند بر اینچ مربع ( در ایستگاههاي اندازه گیـري ، فشـار از 45 تـا 60 پونـد بـر ایـنچ مربع متغیر است )
چهارمین نوع : فشار 250 پوند بر اینچ مربع ( در ایستگاههاي اندازه گیـري ، فشـار از 150 تـا 250 پونـد بـر اینچ مربع متغیر است )
پنجمین نوع : فشار 400 پوند بر اینچ مربع ( در ایستگاههاي اندازه گیري فشار از 400 تا 1000 و یـا 600 تـا 1300 پوند بر اینچ مربع متغیر است.)
نکته : در مواردي که فشار گاز تحویلی به مشترك بیش از 400 پوند در نظر باشد بر اسـاس مقـررات و ضوابط فنی مربوطه انجام خواهد شد.
نکته : دمای هوای منطقه ، سرنا و گرما تاثیر مستقیم بر فشار گاز دارد.
قسمت بیست و یگم ): دماي استاندارد :
دماي استاندارد در شرایط استاندارد گاز طبیعی برابر 15 الی 56 درجه سـانتیگراد معـادل 60 درجه فارنهایت می باشد .
قسمت بیت دوم ): متر مکعب استاندارد :
مقدار گاز یا همان دبی که بر اساس متر مکعب محاسبه میشود معادل حجمی از گاز طبیعی اسـت کـه فضـائی معـادل یـک متـر مکعـب را در شـرایط استاندارد ( از نظر فشار و دما ) اشغال نماید .
قسمت بیست و سوم ): علمک :
علمک گاز قسمت انتهایی خط انشعاب گاز می باشد که جهت نصب رگولاتور بر روي آن در مجاورت و متکی به ملک مصرف کننده قـرار مـی گیـرد و گـاز یـک یـا چنـد مشترك را تامین می نماید .
قسمت بیست و چهارم ): خط انشعاب یا خط اختصاصی :
خط انشعاب یا خط اختصاصی به خط یا خطوطی اطلاق می گردد که گاز مصرف کنندگان را از طریق خطوط انتقال یا تغذیه و یا شبکه توزیع تا نقطه تحویل گاز تامین می نماید .
قسمت بیست و پنجم ): هزینه برقراري انشعاب :
حق انشعاب و برقراری انشعاب مبلغـی است که به تناسب ظرفیت کنتور یا ایستـگاه اندازه گیـري بابـت اعطـاء امتیـاز به اشتراك گاز طبیعی و تامین قسمتی از هزینه هـاي تمـام شـده تاسیسـاتی کـه خطـوط انتقال و خطوط تغذیه و شـبکه توزیـع را بـه تاسیسـات مشـترك متصـل مـی نمایـد از مشترك دریافت میگردد .

قسمت 26 ): گاز بهاء
گاز بهاء عبارت است از قیمت یا بهاي یک متر مکعب استاندارد گاز طبیعی CNG که متناسب با نوع مصـرف مشترك تعیین می گردد ( مبناي محاسبه میزان مصرف گاز طبیعی بـراي مشـترکین جزء رقم شماره انداز و براي مشترکین عمده متر مکعب استاندارد می باشد ) .
نکته : مشترکین میتوانند به شرکت مراجعه کرده و جزئیات فرمول و یا جزئیات ترکیبی گاز را دریافت نمود ، در این مورد باید بدانیم که در کتابچه راهنمای موتورهای گازسوز در قسمت سوخت فرمول و جزئیات ترکیبی گاز طبیعی مورد استفاده موتور قید شده است ، در هنگام نصب موتور و دریافت این جزئیات از شرکت گاز یکی از عواملی است که روی راندمان موتور ژنراتور گازسوز ما تاثیر مستقیم میگذارد.
قسمت بیست و هفتم ): ابونمان
آبونمان نیز تعریف خود را دارد و عبارت است از مبلغ و بهائی که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور یا ایستگاه یا حق اشتراک برای مشترک تعریف شده را مشخص و انـدازه گیـري براي جبران هزینه هاي نگهداري تاسیسات گاز و تامین هزینه هاي جاري شـرکت گاز از مشترکین جزء و عمده هیچ فرقی ندارد از تمام مشترکین که اشتراک دارند دریافت میشود و تنها تفاوت در مقدار آبونمان میباشد که از تک تک مشترکین اخذ می گردد .
قسمت بیست و هشتم ): قرائت کنتور و یا دستگاه اندازه گیری :
برای پرداخت بهای گاز نیاز است که میزان مصرف طی یک دوره محاسبه گردد که قرائت دستگاه اندازه گیري یا کنتور به منظور و با هدف محاسبه مصرف و تنظیم صورتحساب گاز مشترکان که در فواصل زمانی تعیین شده توسط شرکت انجام خواهد شد . که به آن یک دوره اطلاق میگردد.
قسمت بیست و نهم ): دوره مصرف :
همانطور که در قیمت 28 عنوان شد یک دوره مصرف تعریفی از فاصله زمانی دو قرائت دستگاه اندازه گیري یا کنتور گاز مصـرفی مشترك میباشد . دوره مصرف نیز بستگی به میزان مصرف دارد و تعاریف مختلف آن بر اساس مصرف و مبلغ بهای یک دوره مشخص میگردد که اصولا از 27 روز الی 45 و با نهایت در فوق کم مصرفها به دو ماه میرسد .
قسمت سی ام ) : نقطه تحویل
نقطه تحویل عبارت است از نقطه اي که تاسیسات شـرکت به تاسیسات مشترك متـصل می شود . که اصولا در محوطه مشترک و کنار ورودی و در مشترکین عمده بصورت یک حصار در بهترین و امنترین مکان از محوطه مشترک به تشخیص کارشناسان شرکت میباشد. و از این نقطه به بعد و رساندن گاز به مصرف کنندگان از وظایف مشترک میباشد.
قسمت سی و یکم ) : باز فروش گاز طبیعی
مشترکینی که پس از تحویل گاز با مجوز اقدام به فروش گاز طبیعی مینماید. که از فروش گاز طبیعی توسط مشترك ( مشـترکین ) بـه اشـخاص ثالـث در محدوده اشتراك به انها واگذار شده بر اساس مقررات و مجوزات صادر شده و قید شده در قرارداد خرید حق اشتراک بعنوان یک کسب و کار ، درست مانند پمپ گاز های شهری و بین شهری ....
قسمت سی دوم ) : تعرفه فروش
تعرفه هاي فروش گاز طبیعی نیز قوانین و ضوابط خود را دارند که عبارت شده است از مبلغ گاز بهاء ، بر اساس مقررات و شرایط استفاده از گـاز طبیعـی کـه جهت مقاطع زمانی خاص تعیین می گردد .
قسمت سی و سوم ) : نرخ نهایی
نرخ تمام شده یا نرخ نهایی گاز عبارت است از بهاي یک متر مکعـب گـاز طبیعـی کـه از سـوي مبـادي قانونی ذیصلاح و ذیربط تعیین که به مشترکین اعلام شده است.
قسمت سی و چهارم ) : علی الحساب
مبلغ علی الحساب بهاي گاز مصرفی در واقعه مبلغی است که با درخواست مشترك براي مصرف گاز طبیعی ماههاي پیش رو به شرکت پرداخت میگردد و به حساب بستانکاری آنها لحاظ شد و در انتها و در زمان مشخص این محاسبات دقیقا انجام میگردد ، و پس از کسر دریافتی های علی الحساب اگر کمتر یا بیشتر باشد مشترک بدهکار یا بستانکار خواهد شد
دوستان و همکاران گرانقدر این گروه مهندسی تمام تلاش خود را طی ابن گردآوری بعمل آورده است که با اصطلاحات و برنامه های شرکت گاز و میزان فشار در مراحل مختلف آشنا کند ، زیرا که در صنعت نیروگاه و نیروگاه های مقیاس کوچک سوخت گاز مصرفی ژنراتورهای گازی یا همان ژنراتورهای گازسوز از اصل ها و مبحث های است که کارفرمایان با آن درگیر هستند.